Karakoçan Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Geri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak.
 2. b) Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclislerince uygun görülen ve onay-ilan aşaması tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/Tapu Müdürlüklerine iletmek.
 3. c) Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına hazırlayarak sunmak.
 4. d) Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar Planlarını yapmak ve yaptırmak.
 5. e) Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek.
 6. f) Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol Kotlarını ve İmar Durumunu hazırlamak ve talep üzerine ilgililerine vermek.
 7. g) Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince Müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak.
 8. h) Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izni vermek.
 9. i) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerin yaptırılmasını sağlamak.
 10. j) Yapı Denetim Firmalarının kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.
 11. k) İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek.
 12. I) İmarlı bölgede inşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak.
 13. m) İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak.
 14. n) Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak.
 15. o) Mevzuata, şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan kurum ve kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş bildirmek.
 16. p) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak.
 17. r) İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekansal projeler üretmek.
 18. s) Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek ile görevli ve yetkilidir.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. a) Bu Yönetmelikte açıklanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak.
 2. b) Bölüm Sorumlusu ile birlikte birim sorumlularını atamak ve görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan birim sorumluları yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.
 3. c) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili, mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek.
 4. d) Müdürlük görev kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak.
 5. e) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir, bu amaç ve politikaları yönetimindeki tüm personele duyurur.
 6. f) Müdürlüğü için, Başkanlığın amaçları, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar.
 7. g) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir.
 8. h) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak.
 9. i) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerini belirlemek ve taşınır işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak.
 10. j) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üreterek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 11. k) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak.
 12. l) Müdürlüğün bütçe taslağını hazırlatmak; harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 13. m) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 14. n) Disiplin ve sicil amiri sıfatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek.
 15. o) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.
 16. p) İşlemler esnasında çıkabilecek çeşitli sorunlar hakkında Belediye Hukuk İşleri Sorumlusundan (avukat) bilgi talebinde bulunmak ve bu görüş doğrultusunda teknik düzenlemeyi oluşturmak.
 17. q) Müdürlüğe ait bütün birimlerin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, çalışmaları raporlamak ve Başkanlık Makamına sunmak.
 18. r) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın Onayına sunmak.
 19. s) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.
 20. t) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
 21. u) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.
 22. v) Harcama yetkilisi olarak, her yıl iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine. kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve Birim Faaliyet Raporlarına eklemek.
 23. y) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.
 24. z) Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek.
 25. aa) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.