Karakoçan Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Geri

Temizlik İşleri Müdürünün Görevleri

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydı ile yazılı ve sözlü emirler ile yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirilmesini yapar.

7) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

8) Müdür, Müdürlük personelinin devam ve devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek bir iç yönerge ile tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz ve sürekli olarak çalışma içinde bulundurulacaktır.

 

b) Temizlik İşleri Müdürünün Yetkileri

1) Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince Müdürlüğün işleyişine ilişkin görevlerin yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Disiplin amiri olarak personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması yetkisi

4) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi

5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu

Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izinlerini kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

7) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan

personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma  yetkisi.

8) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarı ile görev dağılımını yapma yetkisi.

9) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

c) Temizlik İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

MADDE 8:Temizlik İşleri  Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları:

1)Hizmetlerin zamanında,verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.     

2)Çöp toplama alanlarının güzergahlarını belirlemek.

3)Geri dönüşümü mümkün olan atıkları(şişe,cam,karton-kağıt,plastik v.b)diğer katılardan ayırmak ve üretim döngüsüne katmak için plan ve programlar yapmak.

4)Firma tarafından yürütülen faaliyetlerin  plan ve programını yapıp, firmaya uygulatmak.

5)Belediye sınırları dahilinde meydana gelen kül, cüruf ve hafriyatların kaldırılması, taşınması ve nihai bertarafına kadar çalışmalar ile ilgili program yapmak.

6)Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği yapmak.

7)Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalışma programı hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak, Başkanlıkça onaylanan çalışma programının  gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek.

8)Müdürlükçe yapılan çalışmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personellerle ilgili izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.           

9)Çalışma verimini artırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek,satın almak gibi durumlardan personellerinde yararlanmasını sağlamak.