Karakoçan Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Geri

GÖREVLERİ:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince; Belediye Bütçesini ve kesin hesapları hazırlamak, Belediyenin gelir ve gider bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak ve ödeneklerin takibini yapmak, Belediye gelir bütçesine konulan gelirleri takip ve tahsil ettirmek, Belediye masraf bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek, mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak, İdare ve Kesin Hesapları düzenleyerek bunları Sayıştay Başkanlığına göndermektir.

FAALİYETLER:

Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyetlerini günlük, aylık ve yıllık periyotlar halinde yapmaktadır. Tahakkuk etmiş borçları mevzuata uygun şekilde günlük olarak tediye etmek, harcanan ödenekleri, emanete alınan ve reddedilen paralarla ilgili kayıtları tutmak, Belediyenin diğer Müdürlüklerinden veya diğer özel, tüzel devlet kuruluşlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamak ve cevap vermek günlük olarak yaptığı faaliyetlerdir.

Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıkları hak sahiplerine ödemek, maaş, ücretlerden yapılan kesintileri en geç 1 ay içinde listeler yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, aylık gelir, gider ve emanet cetvellerini çıkarmak, hesapları kontrol etmek aylık olarak yapılan işlerdir.

Her yıl Belediye Bütçesini tanzim ederek, gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamına intikal ettirmek ve bütçenin Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince görüşülmesi sağlamak, bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartmak, kesin hesabı Sayıştay Başkanlığına tevdi etmek, Sayıştay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan İdari ve Mali Denetimlere hazır hale getirmek müdürlüğümüz tarafından yapılan işlerdir.

Gelir Servisi

Belediyemize ait gelirlerin, yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve etkin bir şekilde takip, tahakkuk ve tahsilâtı yapılmaktadır. Halkımıza daha yararlı hizmetler vermenin çabası ve gayreti içindedir.

Belediyemizin İller Bankası Genel Bütçe Gelirlerinden alınan paydan sonraki en önemli gelir kaynakları: Gayrimenkul satışları ile Kiralar, Emlak Vergisi – ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi), Otobüs, İmar Harçları ve diğer muhtelif gelirlerden(Para cezaları, vergi cezaları, taksitle satılan Gayri menkuller, Eğlence ve İlan-reklâm vergileri, İşgal harcı ile diğer çeşitli gelirler) oluşmaktadır. Yoğunlukla üzerinde en çok durulan bu gelirlerin takip ve tahsili hususunda gerekli titizlik ve çaba gösterilmektedir

Zamanında borçlarını ödemeyen mükelleflerimize Tebligat ve Ödeme emri gönderilmek sureti ile tahsilât yoluna gidilmektedir.

Emlak vergisi ve ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi) ile ilgili tahakkuk ve tahsilât işlemleri imkânlarımız dâhilinde gerekli hassasiyet gösterilip, kaçaklar üzerine gidilerek kaydı olmayan mükelleflere beyana çağrı mektubu bırakmak kaydı ile vergi mükellefi olmaları sağlanmaktadır.