Karakoçan Belediyesi

İtfaiye Teşkilatının Görevleri

 1. a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

 

 1. b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek,

 

 1. c) Su baskınlarına müdahale etmek,
 2. d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,

 

 1. e) 2002/4390 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerinde itfaiye teşkilatına verilen görevleri yapmak,

 

 1. f) 18 Temmuz 1964 tarih ve 11757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) maddeleri ile kirlenmelerde dekontaminasyon (temizleme) işlerine yardımcı olmak,

 

 1. g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak aydınlatmak, alınacak önlemler konusunda eğitmek, bu konuda örnek tatbikatlar yapmak,

 

 1. h) Beldedeki Kamu ve Özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye kuruluşlarının personelinin eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek; bunların bina, araç, gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve gerektiğinde bunları yardıma çağırarak işbirliği yapmak,

 

ı) Belediye başkanının vereceği yetki ile belediye sınırları dışında görevleri ile ilgili olaylara müdahale etmek,

 

 1. i) Beldedeki bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında, temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangın yönünden denetlemek,

 

 1. j) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 

 1. k) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangın önlemleri yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

 

 1. l) Belediye başkanının teklifi ve belediye meclisinin kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Çalışma Düzeni ve Saatleri

 İtfaiye hizmetleri, bayram ve genel tatil günleri de dahil, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Bu hizmetin görülmesinde itfaiye personeli postalar halinde 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenir.

 

Ancak, personel sayısı az olan itfaiyelerde 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün izin verilebilir.

 

Çalışma saat ve şekilleri belediyelerce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

 

Personelin fazla çalışması mevzuatına göre ücretle karşılanır.